Компонентът е част от стълба „Справедлива България“ и цели подобряване на способността на здравната система да направлява дейностите в общественото здраве, увеличаване на устойчивостта на здравната система на сътресения, както и увеличаване на достъпа на населението до качествено и навременно здравно обслужване.

В състава на компонента влизат общо шест (6) реформи и седем (7) инвестиции. Реформите разгръщат разнообразни цели, част от които актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“, развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравна информационна система и подобряване на достъпа до първична и извънболнична помощ.

Инвестиция „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ има за цел да създаде система за предоставяне на модерна и квалифицирана спешна медицинска помощ по въздух в рамките на така наречения ”златен час“ с последващ транспорт на пациенти и ранени, при необходимост, от и до всяка географска точка на страната, транспорт на пациенти между медицинските заведения и доставяне на медицинско оборудване, кръв, органи и лекарства.

 • Бенефициент по програмата e Министерство на здравеопазването;
 • Общият бюджет на проекта е 119 млн. лв., от които 99 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 19 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Национална дигитална платформа за медицинска диагностика“ има за цел да обхване цифровата диагностика във всички медицински специалности и да създаде възможност за генериране на база данни цифрови изображения и нейната вторична обработка посредством валидирани алгоритми за машинно самообучение.

 • Бенефициент по програмата e Министерство на здравеопазването;
 • Общият бюджет на проекта е 28 млн. лв., от които 23,5 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 4,7 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Подобряване на националната система за спешни комуникации 112“ цели осигуряване на качествена европейска услуга Единен европейски номер 112 за оказване съдействие на гражданите при необходимост от помощ и повишаване обхвата на предоставяната услуга в съответствие с напредъка и развитието на технологиите, чрез създаване на развиваща се единна комуникационно-информационна платформа, гарант за сигурност и доверие на гражданите.

 • Бенефициенти по програмата са Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването. дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, дирекция „Национална Система 112“ – МВР, националните служби за спешно реагиране;
 • Общият бюджет на проекта е 55 млн. лв., от които 46 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 9 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Развитие на извънболничната помощ“ е насочена към подобряване на общественото здраве и включва инвестиции за укрепване и приоритизиране на извънболничната медицинска помощ в страната, като се предвижда създаването на амбулатории и здравно-консултативни звена в населени места в региони с ограничен достъп до здравни грижи, с минимален обхват на населението от 1 700 000 души.

 • Бенефициент по програмата e Министерство на здравеопазването;
 • Общият бюджет на проекта е 84 млн. лв., от които 70 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 14 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ“ е насоченa към укрепване на капацитета на лечебните заведения за активно лечение и стационарни грижи, които са ключови за здравната система в страната. Три са основните насоки за инвестиции в проектното предложение, които са обединени в общата цел за увеличаване на достъпността и капацитета на здравната система и подобряване на здравните показатели на населението на страната.

 • Бенефициент по програмата e Министерство на здравеопазването;
 • Общият бюджет на проекта е 481 млн. лв., от които 349 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 69 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания“ има за цел да подобри условията за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания и да създаде условия за следдипломно обучение на специалисти в областта на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдови заболявания в България чрез създаването на национална мрежа от високотехнологични мозъчно-съдови диагностични и лечебни центрове („stroke” центрове) на територията на страната.

 • Бенефициент по програмата e Министерство на здравеопазването;
 • Общият бюджет на проекта е 128 млн. лв., от които 107 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 21 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Модернизация на психиатричната помощ в България“ има за цел да подобри условията за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания и да създаде условия за следдипломно обучение на специалисти в областта на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдови заболявания в България чрез създаването на национална мрежа от високотехнологични мозъчно-съдови диагностични и лечебни центрове („stroke” центрове) на територията на страната.

 • Бенефициенти по програмата са лечебни заведения за психиатрична помощ и лечебни заведения с разкрити структури за психиатрична помощ, а отговорната институция е Министерство на здравеопазването;
 • Общият бюджет на проекта е 28,5 млн. лв., от които 23,7 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 4,7 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 12 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.