ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „НЮ АЙ“ ЕАД

I. Въведение

Настоящата политика описва начина, по който използваме Вашите лични данни, които събираме чрез нашия интернет сайт (https://new-i.com/), както и извън него, като същевременно разяснява Вашите права относно личните Ви данни и как можете да упражнявате тези права.

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас и затова следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се стремим да се придържаме строго към изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Когато събираме лични данни, следваме принципите за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Обработваме само лични данни, които са от съществено значение и са подходящи за целите на нашата дейност.

II. Администратор и координати за връзка с него

Администраторът на лични данни е „Ню Ай“ ЕАД, ЕИК: 200765778, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 27, представлявано от Димитър Атанасов Ганев – изпълнителен директор.

Искания, запитвания и всяка друга информация, свързани с обработването на личните Ви данни, може да получите на електронен адрес: new-i@new-i.com; по телефон: 02/ 937 66 66, както и чрез изпращане на писмо на посочения по-горе физически адрес.

III. Категории обработвани лични данни, цели на обработването, правно основание и срок.

В качеството си на администратор „Ню Ай“ ЕАД обработва само онази информация (категории лични данни), която е необходима и свързана с дейността му, както следва:

• При заявка за консултация чрез онлайн формата на нашия интернет сайт (https://new-i.com/kontakti/):

Категории обработвани лични данни: Когато се свържете с нас през онлайн формата за контакт, обработваме личните данни, които ни предоставяте – имена на лице за контакт, телефон, имейл адрес.

Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и т.н.

Цел: Използваме данните с цел да отговорим на Вашето запитване.

Основание: Основанието, на което обработваме личните Ви данни е Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД).

Срок: Вашите лични данни, предоставени при контакт с нас, ще бъдат съхранявани от нас за периодът, в който водим комуникация и до 1 месец след приключването ѝ.

• При сключване и изпълнение на договори:

Категории обработвани лични данни: В случай че сключите договор за услуги с „Ню Ай“ ЕАД, то ние обработваме следните Ваши данни, предоставени от Вас: данни на лице за контакт (имена, адрес, телефон, имейл адрес), данни на представител/пълномощник (имена, адрес, телефон, имейл адрес).

Цел: Индивидуализация на Вас като субект и контакт с Вас във връзка със сключването и изпълнението на договор.

Основание: Ние обработваме изброените лични данни на основание сключването и изпълнението на договора между Вас и „Ню Ай“ ЕАД, както и за целите на нашия легитимен интерес да предявим правни претенции или да се защитим срещу такива. Част от данните Ви се обработват и на основание спазване на наши законови задължения за издаване на документи съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство.

Срок: Вашите данни, обработвани за целите на спазване на наши законови задължения съгласно данъчните и счетоводните закони, могат да бъдат съхранявани за максималния десетгодишен срок, установен от Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Данните Ви, обработвани за целите на изпълнение на сключения с нас договор, могат да се съхраняват в нашата база данни до изтичането на петгодишния давностен срок на задълженията, които произтичат от сключения между страните договор.

• При абониране за електронния ни бюлетин, чрез нашия интернет сайт (https://new-i.com/):

Категории обработвани лични данни: Когато се свържете с нас през онлайн формата за контакт и дадете изрично съгласие да получавате новини и съобщения от нас или се абонирате за електронния ни бюлетин, в специално създадената за това форма на сайта ни, обработваме личните данни, които ни предоставяте – имена на лице за контакт, телефон, имейл адрес.
Цел: Осъществяване на маркетингови и промоционални кампании (чрез изпращане на всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения: e-mail/SMS/webpush и пр., които съдържат обща и тематична информация, информация относно услугите ни, информация относно оферти и промоции), мониторинг или подобряване на работата на нашия интернет сайт, както и за подобряване на обслужването ни и предлаганите от нас услуги.
Основание: Основанието, на което обработваме личните Ви данни е Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД).
Срок: Данните Ви ще бъдат съхранявани до оттеглянето на Вашето съгласие, което може да направите по всяко време като използвате връзка „Отпиши ме“/„Unsubscribe“, в получаваните от нас съобщения, или като използвате данните за контакт с нас, посочени в настоящата Политика за поверителност.

• При посещение на Интернет сайта на „Ню Ай“ ЕАД:
При посещение на Интернет сайта на „Ню Ай“ ЕАД може да събираме и обработваме Ваши лични данни чрез т.нар. „бисквитки“ (cookies). За информацията, която се обработва във връзка с бисквитките, моля прочетете нашата „Политика за бисквитки“, налична на сайта ни (https://new-i.com/politika-za-biskvitki/).

IV. Категории получатели на лични данни извън „Ню Ай“ ЕАД

Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.

Ние разкриваме лични данни:

1. На държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия, за целите на изпълнение на законови задължения (МВР, ДАНС и др.);

2. На наши консултанти, за целите на счетоводната отчетност и законово съответствие (счетоводители, одитори, адвокати);

3. На съд или на арбитраж, за целите на съдебна защита на „Ню Ай“ ЕАД;

4. На интернет платформата за електронни бюлетини Mailchimp (https://mailchimp.com/), собственост на The Rocket Science Group LLC, част от групата на Intuit Inc, която използваме за надлежното им съхранение. Възможно е тези данни да бъдат използвани от Mailchimp за важни бизнес цели като фактуриране, администриране, сигурност и подобряване на продукта им. Повече подробности за Вашите права и за това как данните Ви са защитени от Mailchimp можете да намерите в Общите им условия за ползване (https://mailchimp.com/legal/terms/) и в Глобалната им политика за поверителност (https://www.intuit.com/privacy/statement/).

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

V. Вашите права като субект на данните

 

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшното обработване на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Също така имате право да поискате ограничаване на обработването, т.е. да изискате от администратора да ги обработва за точно определени цели, когато не може да ги изтрие поради наличие на законово задължение.

В случаите, при които обработваме данните Ви на основание легитимен интерес, имате право да възразите срещу обработването, ако считате, че не разполагаме с такъв.

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор (право на преносимост на данните).

Също така, важно е да знаете, че когато основанието за обработване на данните е Вашето съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените в настоящата политика данни за контакт. Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето. В случай на съмнение, можем да изискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви. Ако поискате да упражните някое от посочените права и това искане очевидно е неоснователно или ако особено често заявявате желание да упражните свое право, може да изискваме да платите съответна такса за обработка или дори да отхвърлим искането Ви.

 

Ако считате, че Вашите права на защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронен адрес: kzld@cpdp.bg.

Тази Политика може да бъде обновявана. Ако обновяването е съществено и/или засяга Вашите права за защита на данните, ние ще Ви уведомим чрез изпращане на съобщение чрез електронна поща или SMS.

17.10.2022 г.