„Ню Ай“ ЕАД е консултантска компания, предоставяща услуги в областта на проектното и управленско консултиране от 1995 г. насам. Основният ни опит и експертиза се състоят в подкрепа на бизнеса за достъп до публично финансиране и предоставяне на техническа помощ на държавната администрация на местно, регионално и централно ниво.

Мисията ни е да идентифицираме и реализираме устойчиви решения за нашите клиенти. Вярваме, че можем да бъдем отговорни в привличането и управлението на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други донорски програми и чрез разработените проекти да допринесем за развитието на нашите клиенти и партньори.

Компанията е сред основателите на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП).

Нашите основни принципи на работа при реализиране на проекти

 • Директен опит и задълбочено познаване на европрограмите за безвъзмездно финансиране
 • Персонализирани и гъвкави услуги, съобразени с нуждите и целите на всеки клиент
 • Прилагане на най-добри практики в областта на проектното и управленско консултиране
 • Експертно съдействие във всеки етап от разработването и управлението на европейски проекти
 • Стратегически подход към фрагментираната среда от възможности за европейско финансиране, съобразно потребностите на клиента
 • Постоянен стремеж към задълбочено познаване на дейността и сектора на всеки наш клиент
 • Отдаденост на нашите консултанти към успеха на проектните концепции
 • Стремеж към максимална добавена стойност към проектите и идеите на нашите клиенти, с цел подобряване не само на тяхната конкурентоспособност и потенциал за растеж, но и на нашия социален и екологичен принос

Нашият специфичен опит включва

 • Богат опит и доказани успехи в разработване и управление на проекти по:
  - Програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), вкл. ОП „Иновации и конкурентоспособност“; ОП „Развитие на регионите“; ОП „Развитие на човешките ресурси“; ОП „Административен капацитет“ и др.;
  - Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия;
  - Програма за трансгранично сътрудничество (Interreg Europe);
  - Централизирани програми на Европейската комисия (Програма LIFE, Хоризонт 2020, Програма „Цифрова Европа“);
  - Програма „Ускорител“ на Европейския съвет за иновации;
  - Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.
 • Ключов член на консорциума, разработил ИСУН 2020;
 • Пилотиране на методологията за оценка на въздействието в България;
 • Разработване на „Единна методология за прилагане на функционален анализ в държавната администрация“;
 • Участие в изготвянето на „СИБИЛА“ – макроикономически модел за оценка на въздействието на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Участие в предварителната оценка на приложимостта на финансовите инструменти по ОПИК 2014-2020.

Имате идея за проект, но не сте сигурни откъде да започнете? За вашето предприятие е възникнал неочакван правен или бизнес казус?
Свържете се с нас за безплатна първоначална консултация!

Ако все още не сте убедени, че сме подходящата консултантска фирма за вашите нужди, доверете се на обективните данни!


87%

Спечелени проекти


862

Доволни клиенти


>200

Безплатни консултации на година


За нас

Сертификат по ISO 9001:2015