• „Ню Ай” ЕАД е консултантска компания, предоставяща от 1995 година услуги в областта на проектното и управленско консултиране. Имаме богат опит в предоставянето на консултантски услуги за бизнеса за достъп до публично финансиране и експертиза в изпълнениетo на проекти за техническа помощ на структури на държавната администрация на местно, регионално и централно ниво.
 • Мисията ни е да идентифицираме и реализираме устойчиви решения за нашите клиенти.
 • Вярваме, че можем да бъдем отговорни в привличането и управлението на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и други донорски програми и чрез разработените проекти да допринасяме за развитието на нашите клиенти и партньори.

Нашите основни принципи на работа при реализиране на проекти

 • Идентифицираме релевантния източник на финансиране
 • Оценяваме и комуникираме с клиента възможните рискове
 • Намираме оптималното решение и структурираме проекта с оглед нуждите на клиента
 • Подкрепяме клиента при законосъобразното и ефективно изпълнение на проекта
 • Поставяме фокус върху резултата и ефекта
 • Държим сметка за процеса на текущ и последващ мониторинг

Нашият специфичен опит включва

 • Участие в разработване на ИСУН 2020
 • Пилотиране на методологията за оценка на въздействието в България
 • Участие в разработването на Единна методология за прилагане на функционален анализ в държавната администрация
 • Участие в изготвянето на СИБИЛА – макроикономически модел за оценка на въздействието на средствата от Структурните и Кохезионен фондове
 • Участие в Предварителната оценка на приложимостта на финансовите инструменти по ОПИК 2014-2020
 • Разработване и управление на над 100 проекта по ОПАК, ОПРЧР, ОПК, ОПРР, НИФ, Норвежка програма, ФМ на ЕИФ

„Ню Ай” АД е член на
Българската асоциация на консултантите
по Европейски програми
(БАКЕП)