Планът за възстановяване и устойчивост цели да спомогне за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19. Предвиждат се набор от мерки и реформи, насочени към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката. Планът полага основите за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските, както и за зелена и цифрова трансформация, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

1.Образование и умения

 

Компонентът е част от стълба „Иновативна България“ и има за цел повишаване на качеството на образованието с акцент върху придобиване на аналитични умения и развиване на креативна мисъл. Също така, компонентът се фокусира и върху ускорено модернизиране и дигитализиране на образователните подходи, методи и практики.

2.Научни изследвания и иновации

 

Компонентът е част от стълба „Иновативна България“ и има за цел осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови продукти и процеси и развитие на иновативни предприятия чрез засилване и стимулиране на научната дейност във висшите училища, както и цялостно подобряване на научноизследователската система.

3.Интелигентна индустрия

 

Компонентът е част от стълба „Иновативна България“ и има за цел нарастване на производителността на българските предприятия и внедряване на нови технологии, което да спомогне икономическия растеж, по-високата заетост и доходите от труд.

4.Нисковъглеродна икономика

 

Компонентът е част от стълба „Зелена България“ и има за цел намаляването на въглеродния отпечатък и енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход.

5.Биоразнообразие

 

Компонентът е част от стълба „Зелена България“ и има за цел ефективно управление на Националната екологична мрежа и защита и възстановяване на екосистеми и природни местообитания и видове с европейско и национално значение за преустановяване загубата на биологично разнообразие.

6.Устойчиво земеделие

 

Компонентът е част от стълба „Зелена България“ и има за цел повишаване на устойчивото управление и конкурентоспособността на аграрния сектор чрез мерки за подобряване на икономическата устойчивост на отрасъла в контекста на климатичните промени.

7.Дигитална свързаност

 

Компонентът е част от стълба „Свързана България“ и има за цел изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура, увеличаване инвестициите с голям капацитет и висока киберустойчивост, технологичен суверенитет и лидерство в мрежовата и информационна сигурност.

8.Транспортна свързаност

 

Компонентът е част от стълба „Свързана България“ и има за цел намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент.

9.Местно развитие

 

Компонентът е част от стълба „Свързана България“ и има за цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, както и насърчаването на местното развитие.

10.Бизнес среда

 

Компонентът е част от стълба „Справедлива България“ и има за цел ефективното укрепване на потенциала за устойчив растеж и повишаването на устойчивостта на българската икономика чрез адресирането на възпиращи фактори в бизнес средата и разгръщане на потенциала на електронното управление за подобряването ѝ.

11.Социално включване

 

Компонентът е част от стълба „Справедлива България“ и цели насърчаване на социалното включване на уязвимите групи (хора с увреждания, възрастни хора и деца, лица и семейства в неравностойно положение и др.) и повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги, въвеждане на интегрирани подходи при предоставянето на социални услуги, както и развитие на интегрирани услуги.

12.Здравеопазване

 

Компонентът е част от стълба „Справедлива България“ и цели подобряване на способността на здравната система да направлява дейностите в общественото здраве, увеличаване на устойчивостта на здравната система на сътресения, както и увеличаване на достъпа на населението до качествено и навременно здравно обслужване.

Имате идея за проект, но не сте сигурни откъде да започнете? За вашето предприятие е възникнал неочакван правен или бизнес казус?
Свържете се с нас за безплатна първоначална консултация!