Експертите на „Ню Ай“ могат да Ви съдействат във всички фази от жизнения цикъл на един проект за кандидатстване за безвъзмездно финансиране - от предварителния анализ и подготовката на проектно предложение до управлението и отчитането на бъдещия проект.

Етапи в развитието на европейски проект

Консултации и изработка на проекти за финансиране на бизнеса

Анализ на проектните идеи и идентифициране на подходящи възможности за финансиране;

 
Независимо от това дали имате готов инвестиционен проект или все още оформяте проектната си идея, нашите консултанти могат да Ви помогнат да изберете най-подходящата програма за безвъзмездно финансиране спрямо потребностите на Вашия бизнес и спецификата на проектната концепция.

...След избор на подходяща програма ще запознаем клиента с всички конкретни условия и изисквания за кандидатстване и изпълнение на проекта.

+ Покажи повече
Консултации и изработка на проекти за финансиране на бизнеса

Оценка на допустимостта на кандидата и проектната идея;

 
На този етап извършваме безплатен анализ на допустимост на кандидата и проектната идея по избраната процедура в съответствие с административно-техническите изисквания и оценителната методология на програмата за финансиране.

...Анализираме свързаността с други предприятия, съответствието с критериите за получаване на държавни и минимални помощи и анализираме нивото на технологична готовност (TRL).
Отново в рамките на този първи етап, съдействаме за подобряване на екологичното съответствие на проекта и извършваме оценка на иновативния потенциал - предлагаме обстойно разглеждане на екологичния характер на предложеното решение, идентифициране на потенциалните несъответствия с европейското и национално законодателство в областта, с екологичните цели на ЕС и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. На базата на направения анализ дефинираме възможности за действие за засилване на положителния ефект на проекта върху околната среда. Не на последно място, на база опита си, експертите ни могат да Ви съдействат и при определяне нивото на иновативност на решението спрямо общоприетите европейски дефиниции.
В зависимост от резултата от извършения анализ, изготвяме становище за шансовете на проекта да бъде одобрен за финансиране. При съгласие и от двете страни и съобразно потребностите на клиента, сключваме договор за предоставяне на консултантски услуги за разработване и управление на проекта.

+ Покажи повече
Консултации и изработка на проекти за финансиране на бизнеса

Разработване и подаване на проектното предложение за финансиране;

 
Всяка програма/механизъм за финансиране на европейски проекти има своите особености и условия. Ето защо, за всеки проект определяме нарочен екип от специалисти с опит и компетенции, съобразно спецификите на съответната програма.

...В тясно сътрудничество с клиента екипът ни съдейства при разработване на проекта с цел получаване на максимален брой точки и получаване на одобрение за финансиране. Това включва анализ на слабите страни на концепцията, изготвяне на план за действие за тяхното адресиране. Експертите ни изготвят пълния пакет от документи - формуляр за кандидатстване (административна и техническа част), бюджет, индикатори, съпътстващи правни и административни документи, включително комуникация с финансиращия орган до сключване на договора за безвъзмездна помощ.

+ Покажи повече
Консултации и изработка на проекти за финансиране на бизнеса

Управление на одобрения проект

 
След одобряване на проектното предложение за финансиране следва най-важната част от жизнения цикъл на един проект, а именно управлението на проекта, съгласно изискванията на програмата, до неговото успешно приключване.

...Етапът започва с изготвяне на план за изпълнението на проекта и обхваща административното, финансовото и техническото изпълнение на проекта, в т.ч. поддържане на електронно досие на проекта, провеждане на процедури за избор на изпълнители, администриране на договори с подизпълнители, комуникация с финансиращия орган, управление на риска и др. На различни етапи от проекта трябва да се изготвят технически и финансови отчети, заедно с прилежаща документация. Последният етап от изпълнението на един проект е т.нар. „мониторинг“, който включва проследяване на напредъка в постигането на проектните резултати и регулярното отчитане на проектните индикатори.

+ Покажи повече

Защо да изберете нас

Имате идея за проект, но не сте сигурни откъде да започнете? За вашето предприятие е възникнал неочакван правен или бизнес казус?
Свържете се с нас за безплатна първоначална консултация!

Ако все още не сте убедени, че сме подходящата консултантска фирма за вашите нужди, доверете се на обективните данни!


87%

Спечелени проекти


862

Доволни клиенти


>200

Безплатни консултации на година


Консултации и изработка на проекти за финансиране на бизнеса

Сертификат по ISO 9001:2015

Често задавани въпроси

Какви са механизмите за получаване на европейско финансиране?
Голяма част от безвъзмездните средства от ЕС се предоставят по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ): Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство. За да получи финансирането, България изготвя подробни инвестиционни планове, т. нар. „оперативни програми“, които определят как ще бъдат изразходвани средствата. Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) е друг основен инструмент на ЕС, който предоставя финансова подкрепа за предприети от държавите членки реформи и инвестиции като целта е смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията от COVID-19. По МВУ ще бъдат финансирани проектите и реформите предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България.
Кои са европейските програми за безвъзмездно финансиране на бизнеса през 2022 г.?
За програмен период 2021-2027 бизнесът може да се възползва от множество възможности за финансиране на проекти по европейски програми – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), Програма за развитие на човешките ресурси (ПРЧР), Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) и Програма за развитие на регионите (ПРР), Програмите за трансгранично сътрудничество, както и грантовите схеми, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Освен това българските компании могат да кандидатстват и по централизираните програми на ЕС (Horizon Europe, LIFE, Innovation Fund, Digital Europe, Creative Europe и др.), които се управляват директно от Европейската комисия.
За какви разходи мога да получа грантово финансиране?
Финансират се различни типове разходи съобразно конкретните условия на съответните евро програми. В повечето случаи са допустими разходи за персонал, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи (машини, съоръжения, оборудване, софтуер), разходи за външни услуги, разходи за материали и консумативи, режийни разходи, разходи за командировки в чужбина и др.
Мога ли да получа безвъзмездна помощ за стартиране на бизнес?
Да. Някои оперативни програми предоставят безвъзмездна подкрепа за създаване и развитие на иновативни стартиращи предприятия (стартъпи) и спин-оф компании.
Как се изплаща безвъзмездната помощ?
В повечето случай финансиращата институция превежда авансово плащане (в размер на предварително определен процент от гранта) за започване на дейностите по проекта. Безвъзмездната помощ се изплаща на части след всяко междинно или финално отчитане, чрез което се предоставят информация и доказателства относно изпълнението на проектните дейности и постигнатите резултати, вкл. разходооправдателни документи. След одобрението на подадения финансов и технически отчет, се възстановяват направените от бенефициента разходи за съответния отчетен период.
Как се определя дали едно предприятие е микро, малко или средно?
Критериите според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно са посочени в Закона за малки и средни предприятия. Категорията на дадено предприятие зависи от средносписъчния брой на персонала и годишния оборот или общата стойност на активите на предприятието-кандидат, сумирани със съответните стойности на свързаните предприятия и предприятията-партньори, за поне две последователни години. За улеснение първо се проверява само средносписъчния брой на персонала и се следва правилото, че предприятие с персонал под 10 души е микро, с персонал под 50 души – малко и с персонал под 250 души – средно. За окончателното категоризиране обаче трябва да се направи подробен правен анализ на свързаностите на предприятието и да се вземат предвид гореспоменатите финансови показатели. Като дългогодишни консултанти по евро проекти, ние можем да направим подробен анализ по отношение на вашата фирма на конкурентна цена и дори безплатно – ако заявите първа консултация през нашия сайт!
Консултирате ли фирми със седалище извън София?
Разбира се! Предоставяме консултации по европейски проекти на конкурентни цени на фирми от цялата страна. Не се колебайте да се свържете с нас, независимо дали седалището Ви е в София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Стара Загора или някое по-малко населено място.

Мнения на клиенти и партньори

 • Tsvetomir Anastasov
  In my capacity of official representative of Prista Oil Holding, I would like to confirm the extensive involvement of New-I in the preparation of a project proposal “Waste Oils Recycling through Hydrogenation and Transnational Value Chain Activation” (LIFE-WOR-TVC) with participating entities Prista Oil Holding, Refinery for Base Oils EAD and The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry (BRCCI).
  Tsvetomir Anastasov
  Prista Oil Holding EAD
 • Хюсеин Йеменджиев
  С настоящата референция „ЕНОВА Н20“ ООД изказва своята благодарност към екипа на фирма „Ню Ай“ ЕАД за професионалното отношение, компетентност и качествена консултантска услуга при изготвянето през 2022г. на проектно предложение по процедура за подкрепа на стартиращи предприятия, по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“, в рамките на Норвежкия финансов механизъм.
  Хюсеин Йеменджиев
  “ЕНОВА H20” ООД
 • Александра Велкова
  С настоящата референция, ние от "Атлас Агро Сайънс" ООД, бихме искали да изкажем нашето удовлетворение от работата с консултантите на фирма "Ню Ай" ЕАД по повод подготовкаи управление на проект по процедурата за подкрепа на стартиращи предприятия по програма "Бизнес развитие, Иновации и МСП", в рамките на Норвежкия финансов механизъм.
  Александра Велкова
  "Атлас Агро Сайънс" ООД

Клиенти