Нашите експерти имат разнообразен опит в правното консултиране и подобряването на различни управленски процеси.

Можем да Ви съдействаме при разрешаването на широк спектър от юридически казуси, привеждане в съответствие с административни изисквания и удовлетворяване на бизнес необходимости.

Правни консултации

Правни и бизнес консултации

ЗОП, Индустриални паркове, Концесии


Юридически консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за индустриалните паркове (ЗИП) и Закона за концесиите (ЗК);
Нашите правни експерти могат да Ви предоставят широк спектър от правни консултации по ЗОП и ПМС 118/20.05.2014 г., както при възлагане на обществени поръчки от Ваша страна, така и при всички етапи на кандидатстването Ви в процедури за избор на изпълнител.
Можем да Ви бъдем полезни в процеса по планиране, намиране на финансиране, административна процедура по регистрация и изграждане на индустриални паркове.
Имаме опит във фасилитирането на различни форми на публично-частно партньорство, като можем да Ви съдействаме в процедури за определяне на концесионер, изготвяне на концесионни анализи и др.

+ Покажи повече
Правни и бизнес консултации

Сертификати за клас инвеститор


Комплексно правно обслужване при процедури по издаване на сертификати за клас инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите;
Готови сме да Ви съдействаме при желание за издаване на сертификат за клас инвестиция/приоритетен инвестиционен проект с цел получаване на облекчения и стимули за Вашия бизнес. Можем да Ви предоставим комплексна правна консултация при извършване на анализ на съответствието на Вашия проект с изискванията за издаване на сертификат, определяне на съответния клас, за който да се кандидатства, и подаване на заявление и придружаваща документация.

+ Покажи повече
Правни и бизнес консултации

ВЕИ, Фотоволтаични централи


Правно съдействие при изграждане и регистрация на централи от Възобновяеми енергийни източници, включително Фотоволтаични централи (ФЕЦ) - за собствена нужда или за търговски цели;
Подпомагаме клиентите във всички правни и административни процедури, касаещи изграждането на ВЕИ/Фотоволтаични централи с цел продажба или за собствени нужди – подаване на заявление до ЕРП, издаване на разрешение за строеж, подготвяне на предварителен договор за присъединяване към мрежата и т.н. Можем също да Ви насочим към наши партньори (финансови консултанти, EPC контрактори и др.), които да Ви съдействат при изграждане на Вашата ВЕИ/Фотоволтаична централа.

+ Покажи повече
Правни и бизнес консултации

GDPR консултации


Осъществяваме GDPR консултации, във връзка със спазване на изискванията на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Предлагаме правни консултации, изготвяне/актуализиране на необходимите политики за поверителност, формуляри, декларации и др.

+ Покажи повече
Правни и бизнес консултации

ЗУСЕФСУ (предишен ЗУСЕСИФ)


Съдействие при обжалване на финансови корекции по Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ - предишен ЗУСЕСИФ);
Предлагаме съдействие при проучване на фактическата и правна обстановка, довела до налагане на финансови корекции за частично или цялостно отменяне на предоставена финансова подкрепа със средства от ЕФСУ или за намаляване на размера на изразходваните средства - допустимите разходи по проект. Даваме оценка на шансовете за успех и подготвяме структурирана аргументация/становище при обжалване на актовете, с които са наложени финансови корекции.

+ Покажи повече
Правни и бизнес консултации

Whistleblowing директива


Консултации и външно администриране на сигнали във връзка с Whistleblowing директивата и предстоящия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
Екипът ни следи отблизо подготвяния закон за транспониране на директивата за т.нар. “whistleblowing”, както и актуалните европейски практики в тази сфера и може да Ви помогне да се подготвите за изискванията му, чрез извършване на анализ на приложимостта на закона към Вашия бизнес, създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали, създаване и поддържане на регистър на постъпилите сигнали.
За Ваше удобство предлагаме и комплексна услуга „външно администриране на сигнали“, при която ние се грижим изцяло за всички въпроси, свързани с изпълнение на изискванията на закона.

+ Покажи повече

Бизнес консултации

Правни и бизнес консултации

ESG (Environmental, Social and Governance)


ESG (environmental, social and governance) консултации;
Предлагаме бизнес консултации в сферата на екологичното, социално и управленско (ESG) управление на бизнеса. Можем да сме Ви полезни при изготвяне на стратегическия план на Вашата компания, на годишен отчет за устойчивост (нефинансов отчет) във връзка с предстоящата Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) и проследяване на напредъка при постигане на целите спрямо възприетите стандарти. Предлагаме възможности за подобрения и практични за организацията решения с цел постигане на съответствие с ESG критериите за устойчив, социално отговорен и справедлив бизнес. 

+ Покажи повече
Правни и бизнес консултации

Оценки на въздействието


Разработване и оценка на изпълнението на стратегически документи, Извършване на оценка на въздействието на политики и регулации;
Експертизата ни при извършване на оценки на въздействието на различни политики, правни анализи на нормативни рамки и разработване на стратегически и вътрешни нормативни актове, почива на солидния ни опит в тази сфера, придобит по време на работата ни с многообразни държавни институции.

+ Покажи повече
Правни и бизнес консултации

Анализи и стратегии


Анализ и оптимизиране на работни процеси и комуникационни потоци в организацията, Разработване на стратегии за организационно развитие, Изготвяне на функционални анализи;
Нашата компания притежава дългогодишен опит в анализирането на функционални процеси и зависимости в различни организации, както от държавната администрация, така и от бизнес сектора. Можем да Ви предоставим бизнес консултация на конкурентна цена при необходимост от оптимизиране на Вашите работни процеси, комуникационни канали и стратегии за развитие и растеж.

+ Покажи повече
Правни и бизнес консултации

Възмездно финансиране


Идентифициране на оптимален вариант за възмездно финансиране – финансови инструменти, кредитиране, рисково и дялово финансиране;
Екипът ни има опит в определянето на най-добрия начин за финансиране на бизнеса, в съответствие с неговите текущи идеи и концепции за развитие. Освен услугите ни, свързани с кандидатстване за безвъзмездно финансиране, които може да разгледате в другия раздел на сайта ни, предлагаме консултации и по отношение на оптималния вариант за финансиране на бизнеса Ви чрез дялово и рисково финансиране, кредитиране и финансови инструменти, включително от някои от най-перспективните капиталови фондове в София. В това отношение от изключителна полза за Вас могат да бъдат силните ни партньорства с водещи организации от финансовия сектор.

+ Покажи повече

Защо да изберете нас

Имате идея за проект, но не сте сигурни откъде да започнете? За вашето предприятие е възникнал неочакван правен или бизнес казус?
Свържете се с нас за безплатна първоначална консултация!

Ако все още не сте убедени, че сме подходящата консултантска фирма за вашите нужди, доверете се на обективните данни!


87%

Спечелени проекти


862

Доволни клиенти


>200

Безплатни консултации на година


Правни и бизнес консултации

Сертификат по ISO 9001:2015

Често задавани въпроси

Какво мога да направя при наложена финансова корекция?
Ако производството по определяне на финансова корекция тепърва е започнало, много е важно да се възползвате от законоустановеното Ви право да представите писмени възражения по основателността и размера на предложената финансовата корекция и при необходимост да приложите доказателства. Усилията и времето хвърлени на този етап могат да ви спестят много главоболия и време в съдебни битки. Ако процедурата по определяне на финансова корекция е завършила и вече е издаден акт за определяне на финансова корекция, имате право да обжалват пред съд. Препоръчваме, преди да вземете решение за съдебно оспорване, да се консултирате с опитен специалист, с който да обсъдите шансовете за успех.
Кога ще стане задължителна Whistleblowing директивата в България?
Европейските директиви са законодателни актове, които поставят определена цел, която държавите-членки трябва да постигнат, чрез подходящи за тях регулации. В този смисъл, Директива (ЕС) 2019/1937 – относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, ще бъде транспонирана в България чрез Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Проектът на този закон беше публикуван за обществено обсъждане през април, а срокът за подаване на становища изтече на 23 май 2022 г. Не е известна точна дата, на която ще бъде приет законът, но срокът за това изтече още в края на 2021 г., поради което приемането му се очаква в най-кратък срок. За повече информация относно задълженията, които законопроектът предвижда за бизнеса и защитата, която се предоставя на лицата, подаващи сигнали, може да прочете статията в Блога ни, посветена на темата.
Как да си построя Фотоволтаична централа?
Соларната енергия става все по-атрактивна, както за собствени нужди, така и с цел продажба на произведената електроенергия. Към момента процедурите са тромави и дълги, като включват различни заявления, становища, предварителен договор с ЕРП, технически проект на централата, разрешение за строеж и т.н. Очаква се в близкото бъдеще да се въведат известни облекчения, ако централата е за собствени нужди. За подробна информация очаквайте наша статия в Блога на сайта. По отношение на наличните възможности за безвъзмездно финансиране на ВЕИ централи, следете актуалните програми на сайта ни или в социалните ни мрежи.
Как се възлагат обществени поръчки? Как да участвам в обществена поръчка?
Процесът по възлагане или кандидатстване по обществени поръчки често може да изглежда сложен и доста объркващ. На първо време, следва да поясним, че различните видове процедури за избор на изпълнител имат за цел прозрачно и ефикасно изразходване на някакъв вид публичен ресурс. В зависимост от произхода на този ресурс и категорията възложители, в която попадате, тези процедури (често обединявани за удобство под термина „обществени поръчки“) се регулират от различни нормативни актове (Закона за обществените поръчки, различни постановления на Министерски съвет), прилагат се различни ценови прагове, за да се определи вида процедура, която трябва да се проведе и т.н. Ако имате нужда от съдействие, за да се ориентирате в морето от правила, може да се свържете с нас, както ако Ви се налага да възложите обществена поръчка, така и ако искате да кандидатствате по такава.
Какво е сертификат за клас инвеститор и с какво може да ми е полезен?
Издаването на сертификат за инвестиционен клас предвижда редица привилегии и облекчения за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на Република България. Основните видове привилегии и облекчения са: данъчни облекчения; индивидуално административно обслужване и съкратени срокове за административно обслужване по реда на различни закони (например, по-бързо издаване на виза за проектиране, по-бързо одобрение на инвестиционни проекти; по-бързо издаване на сертификат за пожарна безопасност); продажба на имоти - частна държавна или частна общинска собственост, без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени; финансово подпомагане за изграждане на елементи на техническата инфраструктура; частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски и др. За целта се издава сертификат за клас на инвестицията или за приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), съответно от министъра на икономиката (за инвестиция клас „А“ и „Б“ и за приоритетен инвестиционен проект) или от кмета на общината (за инвестиционен проект с общинско значение - инвестиция клас „В“).
Какво е GDPR и как да спазя изискванията му?
Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД, по известен като GDPR) регулира обработването, съхранението и използването на лични данни на физически лица от други лица, дружества или организации. Под лични данни се разбира всякакъв вид информация, свързана с физическо лице, която позволява то да бъде идентифицирано. Такава информация е например име, фамилия, адрес, ЕГН, имейл, номер на лична карта, местоположение, IP адрес, бисквитки и др. Регламентът и българският Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) уреждат изрично правилата и основанията, на които е разрешено да се обработват лични данни и предвиждат солидни глоби при нарушаването им. Затова за всеки бизнес, който обработва лични данни е задължително да има изготвена политика за поверителност. Нашите експерти могат да Ви помогнат да изпълните всички изисквания на приложимото законодателство!
Какво е ESG и какво трябва да знам за годишните отчети за устойчивост (нефинансови отчети)?
Така нареченото ESG (Environmental, Social, and Governance) управление на бизнеса е сравнително нова концепция, според която компаниите трябва да развиват дейността си устойчиво и с мисъл за бъдещето, а не само с цел краткосрочен растеж. Трите основни стълба на тази философия са екологичната, социалната и корпоративната отговорност. Екологичните фактори включват например действия срещу изменението на климата, вредните емисии и парниковите газове. Социалните фактори показват как компанията управлява взаимоотношенията си със служителите, доставчиците, клиентите, което включва трудови стандарти, грижа за здравето и безопасността и др. Корпоративното управление се отнася до качествата на ръководството на компаниите, заплащането на мениджърите, процедурите за одит и вътрешен контрол, прозрачност на управлението и т.н. Въпреки, че законодателството в тази посока е все още в начален етап на развитие, вече има европейски актове, който са насочени към полагане на основите на отговорно и устойчиво развитие на бизнеса. Такъв нормативен акт е и новата Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD), която разширява както задълженията за отчитане на нефинансова информация, така и кръга от задължени лица. Това е първата по-смела стъпка към утвърждаване на обща европейска рамка за устойчивост на бизнеса. Ако имате нужда от ESG консултации – ние сме насреща!

Мнения на клиенти и партньори

 • Tsvetomir Anastasov
  In my capacity of official representative of Prista Oil Holding, I would like to confirm the extensive involvement of New-I in the preparation of a project proposal “Waste Oils Recycling through Hydrogenation and Transnational Value Chain Activation” (LIFE-WOR-TVC) with participating entities Prista Oil Holding, Refinery for Base Oils EAD and The Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry (BRCCI).
  Tsvetomir Anastasov
  Prista Oil Holding EAD
 • Хюсеин Йеменджиев
  С настоящата референция „ЕНОВА Н20“ ООД изказва своята благодарност към екипа на фирма „Ню Ай“ ЕАД за професионалното отношение, компетентност и качествена консултантска услуга при изготвянето през 2022г. на проектно предложение по процедура за подкрепа на стартиращи предприятия, по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“, в рамките на Норвежкия финансов механизъм.
  Хюсеин Йеменджиев
  “ЕНОВА H20” ООД
 • Александра Велкова
  С настоящата референция, ние от "Атлас Агро Сайънс" ООД, бихме искали да изкажем нашето удовлетворение от работата с консултантите на фирма "Ню Ай" ЕАД по повод подготовкаи управление на проект по процедурата за подкрепа на стартиращи предприятия по програма "Бизнес развитие, Иновации и МСП", в рамките на Норвежкия финансов механизъм.
  Александра Велкова
  "Атлас Агро Сайънс" ООД

Клиенти