Компонентът е част от стълба „Зелена България“ и има за цел повишаване на устойчивото управление и конкурентоспособността на аграрния сектор чрез мерки за подобряване на икономическата устойчивост на отрасъла в контекста на климатичните промени.

В състава на компонента влизат общо една (1) реформа, целяща промени в стратегическата рамка на селското стопанство в контекста на ангажиментите за страната, произтичащи от Целите за устойчиво развитие на ООН и Зелената сделка, и две (2) инвестиции.

Инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ предоставя безвъзмездна финансова подкрепа на българските земеделски производители с цел бързото възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите възпрепятстващи конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, засилване устойчивостта на производството, цифровата трансформация и подобряване на генетичните ресурси.

В рамките на Фонда ще се предоставя помощ за реализация на целеви инвестиции като закупуване на материални и нематериални активи осигуряващи опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждане на иновативни производствени и цифрови технологии, автоматизиране на работните процеси и скъсяване на веригите на доставка.

В инвестицията са внедрени две (2) направления:

• Направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ подкрепя следните инвестиции:
◦ оборудване/съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък; минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството; производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса; преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление; прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита и др.); превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване;
◦ системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти; цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни и способстват за оптимизиране на обема на направените вложения; автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси;
◦ други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси
Безвъзмездната помощ ще се предоставя на регистрирани земеделски стопани.

• Направление „Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ цели създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци.
Индикативен списък на възможните инвестиции:
◦ изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане на пазара (почистване, сортиране, опаковане/пакетиране, етикетиране и др.) и съхранение на плодове и зеленчуци
◦ оборудване/съоръжения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба (приемане, сортиране, калибриране, почистване, пакетиране/опаковане, етикетиране и др.); складиране и съхранение на продукцията (включително за охлаждане, замразяване, сушене, техника за складиране, бокспалети, каси/щайги за многократна употреба и др.); техника за транспортиране на продукцията и др.;
Получатели на безвъзмездната помощ могат да бъдат: земеделски стопани, организации на производители, кооперации, сдружения на земеделски стопани.
• Направление „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“ цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно - отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. Индикативен списък на възможните инвестиции:
◦ изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.)
◦ оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните; лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност
◦ транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал и др.
Получатели на безвъзмездната помощ по направлението могат да бъдат развъдни организации, получили разрешение за осъществяване на развъдна дейност съгласно Закона за животновъдството.
• Направление "Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства" цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.
Индикативен списък на възможните инвестиции:
◦ поливни системи, включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване;
◦ инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води;
◦ оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;
◦ съоръжения за съхраняване на вода - резервоари, цистерни и др.;
◦ системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения;
◦ други инвестиции, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделска дейност
Получатели на помощта може да са регистрирани земеделски стопани.
• Бенефициенти по програмата са Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и Министерство на земеделието, храните и горите;
• Индикативния финансов ресурс от Инструмента за възстановяване и устойчивост е 437 млн. лв. без ДДС.
Инвестиция „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ цели въвеждане на цифрови технологии и изграждане на нови бизнес модели в селското стопанство, развитие на производствения капацитет. привличане на частни инвестиции и за създаването на работни места и запазването на заетостта в сектора. Основната дейност по проекта е създаване на Електронна информационна система в земеделието /ЕИСЗ/ и създаване унифицирани комуникационни интерфейси, предоставящи стандартизирани данни.
• Бенефициент по програмата е Министерство на земеделието, храните и горите;
• Общата стойност на проекта е в размер на 19 млн. лв. (без ДДС).
Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 6 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.