Компонентът е част от стълба „Свързана България“ и има за цел намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент.

В състава на компонента влизат общо пет (5) реформи и седем (7) инвестиции. Реформите се фокусират върху: актуализиране на стратегическата рамка на транспортния сектор; концептуално ново управление на безопасността на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г.; устойчива градска мобилност; осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт; електрическа мобилност.

Инвестиция „Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове“ цели новите локомотиви и другите нови железопътни возила, поръчани след 1 януари 2012 г. или пуснати в експлоатация след 1 януари 2015 г., да бъдат оборудвани с ERTMS, с изключение на тези, движещи се по регионалните линии. Чрез оборудването ще се постигне оперативна съвместимост с пътното оборудване на минимум 108 броя магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове.

 • Бенефициент по програмата е ЖП превозвачи, лицензирани да извършват дейност по цялата железопътна мрежа на р. България;
 • Индикативния ресурс проекта е 63 млн. лв. без ДДС с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция “Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав” има за цел коренно подобрение на мобилността на населението в страната чрез спомагане на прехвърлянето на пътуванията от индивидуален транспорт към обществен електрически железопътен транспорт, намаляване на въглеродния отпечатък на транспорта върху околната среда, ускоряване на пътуването с железопътен транспорт и увеличаване честотата на обслужване на населението.

 • Бенефициент по програмата е Министерството на транспорта и съобщенията;
 • Общият бюджет на проекта е 665 млн. лв. без ДДС с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция “Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътен участък Русе – Каспичан” включва изграждане на оптична кабелна мрежа, както и свързване с вече изградените участъци, която да задоволи изискванията на Железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи за дълъг период от време, осигурявайки управлението и обслужването на влаковете, административното и оперативно ръководство на гарите и звената на ДП „НКЖИ” и жп операторите в участъците, включени в обхвата на проекта.

 • Бенефициент по програмата е Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“;
 • Индикативния ресурс проекта е 205 млн. лв., като интензитета на безвъзмездната помощ е 100%.

Инвестиция “Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе” предлага ползи от намалени разходи за потребителите, намаляване замърсяванията на въздуха и намаляване на разходите за промени в климата. Като цяло, инвестицията ще допринесе за социално-икономическото развитие на региона на гр. Русе и Северен централен район на планиране в България.

 • Бенефициент по програмата е Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“;
 • Общият бюджет на проекта е 51 млн. лв., от които 44 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 7 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция “Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност” има за цел подобряване безопасността на българските пътища в съответствие с приоритетите на европейската и националната политика в областта и ограничаване риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия и намаляване на травматизма чрез целенасочено въздействие върху ключови базови процеси от управлението на пътната безопасност.

 • Бенефициент по програмата е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“;
 • Общият бюджет на проекта е 12 млн. лв. с ДДС (20%), което ще се обезпечи с национално съфинансиране.

Инвестиция “Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Етап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – жк „Левски-Г“ има за цел изграждане на инфраструктура, по която ще се експлоатира единствено и само нулевоемисионен подвижен състав – електрически мотриси.

 • Бенефициент по програмата е Столична община – Метрополитен ЕАД;
 • Индикативния ресурс проекта е 217 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „Зелена мобилност“ - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи “ има за цел пълноценното разгръщане на политики, които да подпомогнат растежа на градовете и тяхната устойчивост, чрез изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност, като интегриране на нулевоемисионни превозни средства на обществения транспорт, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност и на на съпътстващи интегрирани мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт и за ИТС и др.

 • Бенефициент по програмата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. , както и партньорства на градски общини и оператори на обществения транспорт. В партньорствата могат да участват 40 градски общини, в които има населени места над 15 000 жители, по-специално Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, град Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански;
 • Общият бюджет на проекта е 100 млн. лв., от които 97 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 8 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.