Компонентът е част от стълба „Справедлива България“ и цели насърчаване на социалното включване на уязвимите групи (хора с увреждания, възрастни хора и деца, лица и семейства в неравностойно положение и др.) и повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги, въвеждане на интегрирани подходи при предоставянето на социални услуги, както и развитие на интегрирани услуги.

В състава на компонента влизат общо две (2) реформи, целящи промени в сферата на минималните доходи и в сферата на социалните услуги, и седем (7) инвестиции.

Инвестиция „Модернизиране на Агенция по заетостта“ е насочена към повишаване ефективността и качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги на клиентите – търсещи работа и работодатели, създаване на безопасна среда, защита на данните на гражданите, както и улесняване на достъпа до услуги за лица с различни характеристики и потребности, в т.ч., лица с увреждания, роми и др. уязвими групи на пазара на труда, неактивни лица, както и лица и семейства, обект на социална подкрепа и търсещи нова или допълнителна работа (заети или пенсионери с ниски доходи, учащи).

 • Бенефициент по програмата e Агенция по заетостта;
 • Общият бюджет на проекта е 31 млн. лв., от които 26 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 5 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Модернизиране на Агенция за социално подпомагане“ цели повишаване ефективността и качеството на предоставяните административни услуги в системата на социално подпомагане и закрила на децата, създаване на безопасна среда, защита на данните на гражданите, както и усъвършенстване на достъпа до услуги за лица с различни увреждания, реновиране на част от сградния фонд и минимизиране на разходите за издръжка и управление на териториални структури на Агенция за социално подпомагане.

 • Бенефициент по програмата e Агенция за социално подпомагане.;
 • Индикативния ресурс проекта е 8,1 млн. лв. без ДДС с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ цели да се подкрепи продължаването на реформата на системата на социалните услуги, в т.ч. за дългосрочна грижа, чрез финансиране на изграждането и оборудването на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа (СУРГ) и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания (СКСУЛУ) и на реформирането на съществуващите домове за стари хора. Условно проектът се обособява в два компонента – Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“ и Компонент 2 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“.

В рамките на Компонент 1 ще се реализират 2 подкомпонента: - Подкомпонент 1.1 - Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания и Подкомпонент 1.2 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора.

 • Бенефициенти по проекта ще са общините в Република България;
 • Общият бюджет на проекта е 753 млн. лв., от които 643,2 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 109,8 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ ще бъде постигната чрез изпълнение на основните дейности по проекта, които включват: 1) предоставяне и финансиране на висококачествени и високотехнологични помощни технически средства за хора с трайни увреждания; 2) предоставяне и финансиране на помощни средства за хора с трайни увреждания за създаване на достъпна среда; 3) осигуряване на обучение на хора с увреждания.

 • Бенефициенти по програмата са Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Фонд „Социална закрила“, Агенция за социално подпомагане и Агенция за хората с увреждания, съобразно предвидените етапи за отделните проектни дейности.;
 • Общият бюджет на проекта е 24 млн. лв. с ДДС, от който 20 млн. лв. финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „ Развитие на социалната икономика “ се състои от два компонента: 1) развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения и 2) дигитална платформа (екосистема) за насърчаване на социалната и солидарна икономика. Чрез компонент 1 и компонент 2, проектното предложение допринася както за възстановяването и устойчивостта на социалните предприятия, така и за създаването на среда за ефективно развитие на всички субекти на социалната и солидарна икономика.

 • Бенефициент по програмата e Министерство на труда и социалната политика;
 • Общият бюджет на проекта е 26 млн. лв. с ДДС, от който 25 млн. лв. финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“ предвижда, чрез законодателна реформа, децентрализация и изпълнение на програми да се увеличат ефективността, ефикасността и целесъобразността на действията на Министерство на културата, вземащи предвид настоящите предизвикателства, потребности и очаквания в сектора на културните и творческите индустрии (КТИ). Предвидена е нарочна дейност за повишаване на административния капацитет в служителите на администрацията и повишаване на уменията и компетенциите в контекста на цифровия преход – за представителите на културата и творческите индустрии.

 • Бенефициент по програмата e администрацията в КТИ на публични, общински и независими оператори; публични, общински и частни културни оператори; КТИ от „основни културни“ подсектори: архиви, културно наследство, музеи, театър; КТИ от подсектори с отделни вериги за създаване на стойност: видео и филми, музика, визуални изкуства, книги и преса, архитектура; независими артисти, частни субекти, търговски или нетърговски, и неправителствени организации, установени като юридически лица в България и ЕС, чиято основна дейност е в областта на културния и творческия сектор;
 • Общият бюджет на проекта е 96 млн. лв., от които 79 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви“ има за цел да се проведе цялостно реформиране на политиките на държавата по дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство, и да се осигури свободен достъп на всички заинтересовани страни до културното богатство на страната, на равни начала и без ограничение.

 • Бенефициенти по програмата са Министерство на културата, Българско национално радио, Българска национална телевизия, Българска телеграфна агенция и Държавна агенция „Архиви ;
 • Общият бюджет на проекта е 68 млн. лв., от които 59 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 11 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.