Компонентът е част от стълба „Зелена България“ и има за цел намаляването на въглеродния отпечатък и енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход.

В състава на компонента влизат общо единадесет (11) реформи, включващи различни конкретни цели от създаване на устойчив механизъм за подкрепа на мерки за енергийна ефективност, повишаване на ефективността на инвестициите в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, намаляване на административната тежест за бизнеса и домакинствата до цялостно способстване ефективното адресиране на структурните предизвикателства. Инвестициите чрез, които поставените цели ще се изпълняват са общо девет (9) на брой:

Инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ разделена на две направления:

 • Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, целящ прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; достигане на клас на енергопотребление минимум B; стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради; намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия; и цялостно подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд. Допустими сгради са многофамилни жилищни сгради, които са в режим на етажна собственост съгласно ЗУЕС. Бенефициенти по програмата са сдружения на собствениците, които в партньорство с общината реализират проекта. Индикативен финансов ресурс по направлението е 1,1 млрд. лв. без ДДС средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост.
 • Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд, целящ постигането на значителни икономии на енергия чрез целенасочени инвестиции в промишлеността, транспорта и сградния сектор (например чисто и нисковъглеродно производство на електроенергия, междусистемни връзки и интелигентни мрежи) и постепенна декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони. Бенефициенти по програмата са общини, Българска академия на науките, публично-частни партньорства за сгради в сферата на производството, търговията и услугите, юридически лица с нестопанска цел, общински предприятия, търговски дружества и др. Индикативен финансов ресурс по направлението е 617 млн. лв. без ДДС средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост, като максималния интензитет на безвъзмездната помощ за сградите в сферата на производството, търговията и услугите е 50%.

Инвестиция „Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради“ имаща за цел да се повиши използването на ЕВИ при крайното потребление в сектор домакинства чрез финансиране закупуването и инсталиране на фотоволтаични системи и слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БГВ). Подкрепата предвижда финансирането на два вида мерки за възобновяема енергия в домакинствата:

 • Изграждане на слънчеви системи за БГВ - Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960,83 лв.;
 • Изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW - Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. Енергийно бедни домакинства, могат да кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.;
 • Бенефициент по програмата са само домакинства - максимално 9 500 домакинства, от които 4 000 получаващи енергийни помощи;
 • Индикативния бюджет по програмата е в размер на 139 млн. лв. без ДДС.

Инвестиция „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление (ВИО)“ предоставя на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция и модернизация на общински системи за външно изкуствено осветление с цел подобряване условията на живот на населението в страната. Програмата предвижда и инвестиция в инфраструктура, чрез която ще се намалят нуждите от енергия и ще се повиши дела на използваната възобновяема енергия.

 • Бенефициент по програмата са общини по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
 • Индикативния бюджет по програмата е в размер на 149 млн. евро, като интензитетът на безвъзмездната помощ е 50%, а останалите 50% под формата на безлихвен заем.

Инвестиция „Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО в условията на нисковъглеродна енергетика“ има за цел цялостно модернизиране на дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната мрежа на България чрез въвеждането на най-съвременни дигитални средства и методи. Инвестицията включва широкообхватна програма за цялостна дигитална трансформация на системите и процесите в ЕСО ЕАД и се състои от общо девет (9) под-проекта с конкретни цели.

 • Бенефициент по програмата са общини по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
 • Индикативния бюджет по програмата е в размер на 370 млн. лв. без ДДС средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 60%.

Инвестиция „Схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз“ цели разработване на пилотни проекти, позволяващи въвеждането на зелен водород (от възобновяема енергия) и биогаз1 с приложение в индустриални производства, както и с цел бъдещото им използване в транспорта и за производство на електрическа и топлинна енергия.

 • Бенефициент по програмата са предприятията;
 • Индикативния бюджет по програмата е в размер на 137 млн. лв., като интензитетът на безвъзмездната помощ е 50%.

Инвестиция „Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.4GW ВЕИ и батерии в България“ целяща интегрирането в мрежата на по-висок процент на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с минимум 1,4 GW, съчетано с минимално необходимия капацитет за съхранение на електроенергията (батерии).

 • Бенефициент по програмата е Министерство на енергетиката, явяващо се оператор/администратор на държавната помощ, която ще бъде предоставена на участниците под формата на грант за част от капиталовите разходи.
 • Индикативния бюджет по програмата е в размер на 667 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост (33%), а частното финансиране – 1,3 млрд. лв. (67%).

Инвестиция „Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници“ има за цел проучване на геотермалната енергия като възобновяем източник и създаване условия за оползотворяване на нейния потенциал за производство на топлина и електричество чрез иновативни системи, осигуряващи чиста енергия за бита, промишлеността, земеделието, балнеологията и туризма. Проектът включва актуализиране на информацията за геотермалния потенциал в страната и изготвяне на проектно решение за пилотна система за оползотворяване на геотермална енергия за комбинирано производство на електричество и топлина.

 • Бенефициент по програмата е Министерство на енергетиката чрез проектна компания / главен изпълнител.
 • Индикативния бюджет по програмата е в размер на 343 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция Национална Инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ (абревиатура – RESTORE) цели подпомагането на „зеления преход“ и декарбонизация на енергийния сектор чрез закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ заряден енергиен капацитет от 6000 MWh.

 • Бенефициент по програмата е Министерство на енергетиката чрез новоучредена проектна компания;
 • Индикативния бюджет по програмата е в размер на 1,5 млрд. лв.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 4 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.

----------

3 Газ, произведен от продукти и отпадъци от биологичен произход от селското и горското стопанство, както и от биоразградими фракции от отпадъци от промишлеността и битови отпадъци от биологичен произход