Компонентът е част от стълба „Иновативна България“ и има за цел нарастване на производителността на българските предприятия и внедряване на нови технологии, което да спомогне икономическия растеж, по-високата заетост и доходите от труд.

В състава на компонента влизат общо една (1) реформа и две (2) инвестиции. Планираната реформа цели изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми.

Инвестиция „Програма за подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност с цел привличане на инвестиции (AttractInvestBG)“ предвижда стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции и създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места в съвременни високотехнологични производства.

 • Бенефициенти по инвестицията ще бъдат Министерство на иновациите и растежа, групата на ЕИБ/ФМФИБ/ББР, общини, дружества (оператори на индустриални зони и паркове), и инвеститори и техни клъстери/обединения;
 • Общия наличния бюджет за инвестицията чрез финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 216 млн. лв.

Инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ цели предоставяне на подкрепа под формата на безвъзмездни средства и финансови инструменти за бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност. Програмата се състои от три фонда: „Растеж и иновации“, „Зелен преход и кръгова икономика“ и „Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация“.

 • Фонд 1. „Растеж и иновации“ се фокусира над подобряване на конкурентоспособността на фирмите и създаване на потенциал за запазване на съществуващи и навлизане на нови пазари чрез модернизиране и разширяване на тяхната дейност, дигитализация и повишаване на иновационния капацитет. Предвидено е дейностите да се реализират посредством два (2) финансови инструменти и две (2) грантови схеми:
  „Гаранционен инструмент за растеж“ - гаранционният инструмент ще бъде насочен към малките и средни предприятия (МСП) и малки дружества със средна пазарна капитализация и цели спомагане на бързото възстановяване на дейността им отпреди COVID-19 кризата и създаване на възможности за последващо разширяване на бизнеса. Индикативния финансов ресурс по това направление е 146 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост
  „Дялови инструменти за растеж“ - дяловите инструменти ще се реализират от Европейския инвестиционен фонд като финансов партньор и целят облекчаване на негативния ефект от кризата COVID-19 върху българските предприятия. Дяловите инструменти ще бъдат насочени към МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps)1 и дружества със средна пазарна капитализация (Mid-caps)2. Индикативния финансов ресурс по това направление е 146 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост
  „Tехнологична модернизация чрез безвъзмездно финансиране на конкурентен подбор“ – целта на подкрепата е повишаване на ефективността на производствените процеси, намаляване на производствените разходи, постигане на по-висока производителност и оптимизиране на производствената верига. Интензитетът на финансовата безвъзмездна помощ по това направление е 50%,. Ние може Ви съдействаме при определяне на категорията на Вашето предприятие. Индикативния финансов ресурс по това направление е 260 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост
  „Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП“ - помощта е насочена към предприятията от всички сектори и има за цел бързото и ефективно подпомогне достъпа им до информационни и комуникационни технологии и услуги чрез внедряване на цифрови технологии в предприятията. Индикативния финансов ресурс по това направление е 30 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост
 • Фонд 2. „Зелен преход и кръгова икономика“ има за цел създаване на устойчиви и зелени иновативни технологии и преизползване на първични ресурси в производствените вериги.
  Фонда се състои от две (2) основни направления:
  „Декарбонизация чрез инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност“ - направлението има два (2) основни механизма на подкрепа:
  „Грантова схема за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение“ - целта на мярката е да допринесе за изграждането на нови мощности за електрическа енергия от ВИ съчетано с локалното съхранение на енергия. Подкрепата е насочена към МСП, Small Mid-Caps и Mid-Caps от всички сектори (с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“). Индикативния финансов ресурс по това направление е 400 млн. лв. Размерът на безвъзмездната помощ предстои да се уточни, но интензитетът й ще бъде 50%.
  “Гаранционен финансов инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия”- гаранционният инструмент ще се реализира в рамките на InvestEU от Европейския инвестиционен фонд като финансов партньор. Инструментът е насочен към МСП, Small Mid-Caps и физически лица. Индикативния финансов ресурс по това направление е 146 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост
  „Преход към кръгова икономика“ - основната цел е подпомагане на предприятията (МСП и големи предприятия от сектор С Преработваща промишленост) за въвеждане на кръгови модели на производство и потребление и насърчаване на технологии. Индикативния финансов ресурс по това направление е 360 млн. лв. Размерът на безвъзмездната помощ е до 1 000 000 000лв. за големи предприятия; до 750 000лв. за средни предприятия; до 550 000лв. за малки предприятия и до 350 000лв. за микро предприятия. Интензитет на помощта е 50% за МСП и 30% за големи предприятия. Индикативния финансов ресурс по това направление е 180 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост.
 • Фонд 3. „Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация“ има за цел да подпомогне прехода към дигитална икономика с нулеви емисии, подкрепяйки реализирането на проекти относно производство и съхранение на зелена енергия, цифрова инфраструктура (ИКТ, оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), градско възстановяване, енергийна ефективност и социална инфраструктура. Насочеността на подкрепата е предимно към проектни компании (SPV), но без да изключва МСП, Small Mid-Caps и Mid-Caps. Индикативния финансов ресурс по това направление е 58 млн. лв. средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 3 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.

------------
1 компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители
2 компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1500 служители