Компонентът е част от стълба „Иновативна България“ и има за цел повишаване на качеството на образованието с акцент върху придобиване на аналитични умения и развиване на креативна мисъл. Също така, компонентът се фокусира и върху ускорено модернизиране и дигитализиране на образователните подходи, методи и практики.

В състава на компонента влизат общо две (2) реформи и четири (4) инвестиции. Планираните реформи ще се прилагат най-вече в предучилищното и училищно образование и висшето образование.

Инвестиция „STEM центрове и иновации в образованието“ има за цел да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене и да се насърчи интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИТ, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на и лингвистични познания, изкуствата и др.

  • Бенефициенти по инвестицията ще бъдат Националния STEM център, училищата към Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта и общините в Република България;
  • Наличния бюджет за инвестицията чрез финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 480 млн. лв. без ДДС.

Инвестиция „Модернизация на образователната инфраструктура“ приоритетно ще финансира извършването на цялостни ремонти и изграждане на детски градини, училища и общежития и кампуси за осигуряване на благоприятни условия за живеене, за обучение, възпитание, социализация и развитие на учащите.

  • Бенефициенти по инвестицията ще бъдат Министерство на образованието, общини за общинските детски градини и училища, държавни училища към МОН, 24 професионални гимназии както и центрове за подкрепа за личностно развитие;
  • Наличния бюджет за инвестицията чрез финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 569 млн. лв. без ДДС.

Инвестиция „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ се състои от два (2) под-компонента – „Национална виртуална платформа за електронно обучение“ и „Обучения за DI-GI умения и компетенции“. Основна цел е да се допълнят реформаторските действия в областта на обучението на възрастни, чрез модернизиране на системата за обучение на възрастни и повишаване на дигиталните умения и компетенции на населението.

  • Бенефициент по инвестицията ще бъде Министерство на труда и социалната политика и неговите ВРБ (второстепенни бюджетни разпоредители);
  • Наличния бюджет за инвестицията чрез финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 322 млн. лв. без ДДС.

Инвестиция „Младежки центрове“ има за цел изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години на младежките центрове, които предоставят разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.

  • Бенефициенти по инвестицията ще бъдат общините Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли;
  • Наличния бюджет за инвестицията чрез финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 63 млн. лв. без ДДС.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 1 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.