Компонентът е част от стълба „Зелена България“ и има за цел ефективно управление на Националната екологична мрежа и защита и възстановяване на екосистеми и природни местообитания и видове с европейско и национално значение за преустановяване загубата на биологично разнообразие.

В състава на компонента влизат общо една (1) реформа, целяща изграждане на ефективни структури за управление на „Натура 2000“ с подходящ административен и финансов капацитет, и две (2) инвестиции.

Инвестиция „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000“ е насочена към осигуряване на качествено и модерно управление на биоразнообразието и защитени територии в България чрез разработване на специфични цели и мерки за 255 защитени зони, и мерки за опазване за 86 защитени зони и провеждане на проучвания, анализи, комуникация, консултиране и изграждане на капацитет за прилагане на мерките.

  • Бенефициент по програмата е Министерство на околната среда и водите;
  • Общият бюджет на проекта е 32 млн. евро, от които 30 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 1,9 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция “Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт” цели да се допринесе за „зеления преход“ на България и изпълнение на Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. чрез възстановяване на потенциала на екосистемите за поглъщане на въглерод и способността им да произвеждат по-добри услуги и продукти, както и възстановяване на ключови за климата екосистеми като влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища.

  • Бенефициент по програмата е Министерство на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“ и Изпълнителна агенция по горите;
  • Общият бюджет на проекта е 72 млн. евро, от които 62 млн. лв. с източник на финансиране от Фонда за възстановяване и устойчивост и 9 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 5 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.