Услуги за
бизнеса

 • Изготвяне на документации за кандидатстване по обществени поръчки – изготвяне на оферти и придружаващи документи; помощ в процедурите за подаване на жалби.
 • Извършване на правен анализ на допустимостта, изследване на свързаността и определяне на категорията на предприятието-кандидат, изследване на получените държавни и минимални помощи.
 • Предоставяне на компетентна юридическа експертиза по всички правни аспекти на проектното структуриране и управление.
 • Изготвяне на правни становища, консултации и документи относно свързаните с успешната подготовка, изпълнение и отчитане на проекта административни и съдебни процедури (в различни области на правото).
 • Разработване на проектни предложения за получаване на безвъзмездна финансова помощ.
 • Идентифициране на оптималната схема за безвъзмездно финансиране, както и възможности за кредитиране / рисково / дялово финансиране спрямо нуждите на клиента.
 • Управление на вече одобрени за финансиране проекти с оглед неговото ефикасно и законосъобразно изпълнение, съобразно правилата на финансиращата програма.
 • Анализ и оптимизиране на работни процеси и комуникационни потоци в организацията.
 • Разработване на стратегии за организационно развитие.

 


 

Услуги за
публичния сектор

 • Извършване на юридически анализи на нормативната рамка, изготвяне на проекти на административни (включително индивидуални, вътрешнослужебни, нормативни) актове, разработване на анализи на релевантността, като част от функционални анализи, на различни административни структури​
 • Предоставяне на консултации за оптимизиране на структури на администрации на национално, регионално и местно ниво, подобряване на ефективността и ефикасността в дейността им чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ
 • Разработване на стратегически документи в областта на регионалното развитие.
 • Извършване на предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически документи
 • Извършване на оценка на въздействието на политики и регулации.
 • Извършване на оценка на административен капацитет на административни структури.
 • Изготвяне на анализи и проучвания във връзка с подготовката на проект за безвъзмездно финансиране (прединвестиционни проучвания, анализ разходи-ползи и други).
 • Попълване на формуляри за кандидатстване и други, необходими съпътстващи документи.
 • Анализ и консултиране за възможностите за осигуряване на съфинансиране.
 • Оказване на консултантска помощ при подготовка на тръжните документи за избор на изпълнители и доставчици по проекти спрямо приложимата нормативна уредба и изискванията на съответната програма.
 • Изготвяне на оценка на риска от корупционни практики в публичния сектор.
 • Анализ и оптимизиране на работните процеси и комуникационните потоци в административни структури.
 • Анализ на потребностите от обучение на служителите в администрацията.
 • Разработване на стратегии за организационно развитие.