Публичен сектор

Дейността на администрацията до голяма степен е свързана с изпълнението на национални и регионални стратегически документи в отделни сектори. За извършване на своята дейност държавните институции използват финансиране освен от държавния бюджет, така също и от други източници, като: Световна банка, двустранни споразумения, оперативни програми, други общностни програми, техническа помощ, и т.н.

Ню Ай ЕАД разполага с натрупана експертиза и утвърден инструментариум за:

 • разработване на анализи за целите на стратегическо планиране;
 • разработване на планове за действие, пътни карти и програми към стратегическите документи;
 • механизми за мониторинг и контрол на изпълнението;
 • предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически документи;
 • предварителна и последваща оценка на стратегии и нормативни актове;
 • функционални анализи;
 • анализи на нормативна рамка и работни процеси с цел тяхното оптимизиране;
 • изготвяне на инвестиционни програми;
 • разработване и внедряване на системи за организационно съвършенство.

Чaстен сектор

МСП и големи компании имат достъп до безвъзмездна помощ за съфинансиране на инвестиционните им програми в областта на:

 • повишаване на производствен капацитет и подобряване на производствени процеси;
 • подобряване на енергийната и ресурсна ефективност;
 • внедряване на иновативни процеси, продукти услуги и системи за управление;
 • увеличаване на персонала, подобряване на професионалната му квалификация или въвеждане на мерки за безопасни условия на труд;
 • сътрудничество с научни организации и организации от други европейски страни за обследване възможностите за прилагане на научно-развойни продукти в дейността си.