Цел: Програма LIFE подпомага проекти, свързани с намаляване емисиите на парникови газове и увеличаване производството и използването на възобновяема енергия и подобряване на енергийната ефективност.

Допустими кандидати: юридически лица (публични и частни), международни организации и асоциации

Безвъзмездна помощ: 60% от разходите