Допустими кандидати:

Юридически лица (публични и частни) от ЕС или държавите, участващи в Програмата; международни организации; асоциации и групи по интереси

Срок за кандидатстване: 30 ноември 2021, 17:00 ч.

⇒ За повече информация