Допустими кандидати:

Публични органи: национални публични организации, независимо от формата им – централни, регионални, местни, второстепенни разпоредители;
Частни организации: търговски и нетърговски (вкл. НПО)

Срок за кандидатстване: 30 ноември 2021, 17:00 ч.

⇒ За повече информация