Цел: Програма LIFE финансира иновативни технологии и подходи и най-добри практики, свързани с кръгова икономика и отпадъци; вода; почва; шум; въздух; химикали и инициативата Баухаус.

Допустими кандидати:
Частни организации: търговски и нетърговски (вкл. НПО)
Публични органи: национални публични организации, независимо от формата им – централни, регионални, местни, второстепенни разпоредители;

Безвъзмездна помощ: 60% от разходите

Срок за кандидатстване: 4 октомври 2022