• „Функционален анализ на администрацията на (Държавната) комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)” , изпълняван от Световната банка с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Опазване на околната среда” 2007 – 2013 г.