• Повишаване на адаптивността и производителността на заетите лица в “Софарма” АД