• Разработване на проектно предложение “Технологична модернизация в Сиела Софт Енд Пъблишинг АД” за финансиране по BG161РО003-2.1.11 Технологична модернизация в малки и средни предприятия”