• Разработване на тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите по проект №BG161РО001/1.1-01/2007/109 „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян