• Изработване на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана на ОПРР“ на град Силистра за периода 2014-2020 г.