• Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново