“Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Казанлък“ финансиран по оперативна програма “Административен капацитет“ 2007-2013 г.