• Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Елхово