• Добро управление, ефективност и прозрачност в Министерството на земеделието и храните
  • Разработване на функционален анализ на Министерството на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите