• Остойностяване и систематизиране на база исторически данни на дейностите по процедурите за предоставяне на БФП и остойностяване на база пазарно изследване на непреките разходи за проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.