• “Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР“