• Извършване на анализ и оценка на човешките ресурси и административния капацитет и на организационната структура на Дирекция „КПОС” в МОСВ, актуализиране на стратегията за организационно развитие, разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси, както и на специализиран план за обучения на служителите в дирекцията за периода до 2012 г.