• Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020