• Разработване на проектни фишове и съпътстваща документация по проекти, свързани със Средносрочната рамкова инвестиционна програма и с предстоящо осъществяване от МИЕТ