• „Предварителна оценка (ex-ante assessment) и стратегия за ефективното прилагане на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020 г.” по проект № 0114-СО-1.2 „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015 г.”