• Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация
  • Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури