• Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите във Филкаб АД проектното предложение за финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-201З г.