• Консултантска помощ и изработване на проектно предложение “Технологично обновяване и повишаване на ефективността в ЕТ „Дарс-91 – Димитър Събков“ в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.