• „Професионални знания и личностно самопознаване – комбиниран подход за повишаване компетентността на служителите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2″ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.