• „Подкрепа за технологична модернизация в Боряна АД” чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г., процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”