Компонентът е част от стълба „Иновативна България“ и има за цел осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови продукти и процеси и развитие на иновативни предприятия чрез засилване и стимулиране на научната дейност във висшите училища, както и цялостно подобряване на научноизследователската система.

В състава на компонента влизат общо една (1) реформа и две (2) инвестиции. Планираната реформа обгръща създаване на доверие и подобряване на връзките между научните среди и бизнеса с цел ефективен и бърз трансфер на технологии.

Инвестиция „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ се състои от два (2) стълба, имащи за цел 1. укрепване на научноизследователския и иновационен потенциал и 2. създаване на мрежа от изследователски висши училища в България.

  • Бенефициент по стълб 1. ще бъде Министерство на иновациите и растежа, а по стълб 2. Министерство на образованието и науката;
  • Общия наличния бюджет за инвестицията чрез финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 366 млн. лв. без ДДС.

Инвестиция „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ има за цел преквалифициране и пренасочване на голяма част от научния потенциал на БАН към провеждане на изследвания, насочени към решаване на технологични проблеми с приоритет към нисковъглеродна енергия и кръгова икономика,, рециклиране, както и съвременни цифрови технологии и интелигентни системи за сигурност при обмена на данни.

  • Бенефициент по стълб 1. ще бъде Българска академия на науките и нейни звена;
  • Общия индикативен бюджет за инвестицията чрез финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 46 млн. лв. без ДДС.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 2 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.