Компонентът е част от стълба „Свързана България“ и има за цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, както и насърчаването на местното развитие.

В състава на компонента влизат общо две (2) реформи, целящи нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти и продължаване на реформата във водния сектор, и две (2) инвестиции.

Инвестиция „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.“ има за цел осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води и технически възможности за осъществяване на дистанционен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води и на замърсяването на подземните и повърхностните води за защита на човешкото здраве, подобряване на качеството на живот, регионалното развитие и устойчивост.

  • Бенефициент по програмата е „Български ВиК холдинг“ ЕАД и ВиК оператори на обособени територии на област Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Смолян;
  • Общият бюджет на проекта е 392 млн. лв., от които 300 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 92 млн. лв. с финансиране от бенефициента.

Инвестиция „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ цели подобряване на управлението на количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите, за осигуряване на минимално допустимия отток и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автоматизиране на измерванията.

  • Бенефициенти по програмата са Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, Изпълнителна агенция по околна среда и водите, „Напоителни системи“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД и Национален институт по хидрология и метеорология;
  • Общият бюджет на проекта е 134 млн. лв., от които 112 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 9 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.