Компонентът е част от стълба „Свързана България“ и има за цел изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура, увеличаване инвестициите с голям капацитет и висока киберустойчивост, технологичен суверенитет и лидерство в мрежовата и информационна сигурност.

В състава на компонента влизат общо три (3) реформи, целящи разработване и прилагане на ефективна политическа и регулаторна рамка, ефективно използване на радиочестотния спектър и създаване на благоприятна инвестиционна среда, и три (3) инвестиции.

Инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ има общо три специфични, целящи  надграждане на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и разширяване на мрежата до всички 265 общински центрове; намаляване на “цифровото разделение” чрез подпомагане на изграждането на мрежи с много голям капацитет в слабонаселени и селски райони; и осигуряване на свръхвисокоскоростна свързаност и изграждане на възли за достъп  с възможност за взаимна свързаност между локални, транзитни или Tier-1 доставчици.

  • Бенефициент по програмата са Министерство на електронното управление по дейност 1 и Министерство на транспорта и съобщенията по дейности 2 и 3;
  • Индикативния ресурс проекта е 527 млн. лв. без ДДС с източник на финансиране от Фонда за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР“, в която ТЕТРА системата на МВР ще се използва като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация в МВР. Потенциалните ползватели на системата могат да бъдат всички държавни институции, както и структури имащи ангажименти по предотвратяване на кризи, аварии, бедствия и въпроси, свързани с националната сигурност.

  • Бенефициент по програмата е Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР;
  • Индикативния ресурс проекта е 149 млн. лв., от които 124 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 24 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“, цели модернизиране  и дигитализиране всички критични бизнес и оперативни процеси Български пощи, и да даде отключи възможността за предоставяне нови услуги с добавена стойност, включително административни услуги на едно гише, по близо до населението в селските райони.

  • Бенефициент по програмата е Български пощи ЕАД.
  • Индикативния ресурс проекта е 101 млн. лв.  без ДДС с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 7 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.