Компонентът е част от стълба „Справедлива България“ и има за цел ефективното укрепване на потенциала за устойчив растеж и повишаването на устойчивостта на българската икономика чрез адресирането на възпиращи фактори в бизнес средата и разгръщане на потенциала на електронното управление за подобряването ѝ.

В състава на компонента влизат общо дванадесет (12) реформи и единадесет (11) инвестиции. Реформите разгръщат разнообразни цели, част от които достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие; противодействие на корупцията; укрепване на процедурата по несъстоятелност; цифрова реформа на българския строителен сектор; подобряване на рамката за борба с изпирането на пари; и др.

Инвестиция „Надграждане на Центъра за аерокосмически наблюдения (ЦАН) - МВР с цел достигане на национално значение в космическата политика, изпълнение на европейските изисквания и ползите за хората “ цели надграждане на ЦАН - МВР и развитието му като модерен национален център с мрежа за мониторинг, анализ, прогнози и последващо предоставяне на първичната информация, получена от сензори, разположени в Космоса, въздушното пространство и на земната повърхност за вземане на своевременни и адекватни управленски решения в случаи на извънредни ситуации.

 • Бенефициент по програмата е Министерство на вътрешните работи;
 • Общият бюджет на проекта е 132 млн. лв., от които 110 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост “ цели безпрепятственото прилагане на Плана и подобряването на бизнес средата и предоставените от администрацията услуги чрез дейности, които да допринесат за информационна система за мониторинг и обучения на финалните бенефициенти и ползватели на инструмента за отчитане; административния капацитет на крайните получатели/СНД в т.ч. на възложителите на обществените поръчки; и одит и контрол.

 • Бенефициенти по програмата са Администрация на Министерския съвет, дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в партньорство Институт по публична администрация (ИПА); Министерство на финансите и Дирекция „Национален фонд“;
 • Общият бюджет на проекта е 14 млн. лв., от които 12,4 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 1,6 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата “ цели възможности да се заведе дело онлайн, да се уведоми другата страна по делото по електронен път, да се заплатят дължимите съдебни такси по електронен път, да се публикуват решенията на всички нива по търговски дела онлайн, всички от които без необходимост да се предоставят документи на хартиен носител.

 • Бенефициент по програмата е Висшия съдебен съвет;
 • Общият бюджет на проекта е 23 млн. лв., от които 19 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 4 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване “ цели oптимизиране на работата на магистратите и съдебните служители от системата на административното правораздаване посредством въвеждане и използване на цифрови технологии в процесите, постигане на икономия на консумативи и човешки ресурс при администрирането и обработката на преписките по административните дела и по-екологично ориентиран процес по правораздаване, чрез намаляването на хартиения документооборот и намаляване на необходимостта от придвижване на документация (призовки и преписки по административни дела).

 • Бенефициент по програмата е Върховния административен съд;
 • Общият бюджет на проекта е 8,5 млн. лв., от които 7,1 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 1,4 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Трансформация на съществуващата в Прокуратура на Република България (ПРБ) информационна и комуникационна инфраструктура (ИКИ) в нов тип - отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена“ цели повишаване на ефективността на разследванията на корупционните престъпления. повишаване компютърната квалификация на прокурорите и следователите, като така ще се създадат предпоставки за автоматичен електронен обмен на информация между ПРБ и другите антикорупционни органи в България.

 • Бенефициент по програмата е Прокуратура на Република България;
 • Общият бюджет на проекта е 28 млн. лв. без ДДС с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход “ цели въвеждане на антикорупционни мерки, вкл. чрез развитие на ИКТ и намаляване на ролята на човешкия фактор; изграждане на Национална интелигентна система за сигурност с цел превенция и анализ на информация в сферата на обществената безопасност и подобряване на достъпа на гражданите до дигитални публични услуги в резултат от пандемията, причинена от COVID-19.

 • Бенефициенти по програмата са Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, Главна дирекция „Национална полиция“ – МВ ;
 • Общият бюджет на проекта е 49 млн. лв., от които 41 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост. и 9 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България - пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове“ ще се извършва на две фази, първата от които се фокусира над въвеждане на задължителна съдебна медиация в пилотни съдилища в градовете София, Варна, Пазарджик и Перник, в които вече има функциониращи центрове за съдебна медиация, а втората - създаване на 15 нови центрове по медиация към окръжните съдилища, в които няма такива, и разширяване на вече съществуващите 9 центрове, извън пилотните съдилища, както и създаване на 113 териториални поделения към всички 28 центрове за съдебна медиация в районните съдилища извън областните градове.

 • Бенефициент по програмата е Висшия съдебен съвет;
 • Общият бюджет на проекта е 1,6 млн. лв. без ДДС с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България “ съдържа общо три (3) специфични цели и седем (7) конкретни действия за постигане на заложеното в инвестицията.

 • Бенефициент по програмата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството – дирекция „Технически правила и норми“;
 • Общият бюджет на проекта е 3,9 млн. лв. без ДДС.

Инвестиция „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ цели облекчи административната тежест върху гражданите и бизнеса като значително ще се съкрати технологичното време за извършване на услугите в сектора на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и въвеждането в експлоатация на завършените строежи и ще се създадат възможности за извършване на комплексни електронни административни услуги.

 • Бенефициент по програмата е Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • Общият бюджет на проекта е 3,5 млн. лв. с ДДС, от които 2,9 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 0,7 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри “ цели изпълняването на предпоставките за широкото предоставяне на електронни и вътрешни електронни административни услуги, както и на комплексни административни услуги, проактивни услуги и услуги тип „епизоди от живота“, което ще бъде постигнато като голяма част от процесите по удостоверяване ще бъдат стандартизирани и автоматизирани.

 • Бенефициенти по програмата са Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) с партньори Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Националното сдружение на общините в България;
 • Общият бюджет на проекта е 113 млн. лв., от които 94 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 18 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Инвестиция „Технологичен инструмент за по-добро стратегическо планиране и управление на изпълнението на националните стратегически документи“ цели да се извърши надграждане на информационната система „Мониторстат“ до инструмент за стратегическо планиране, за мониторинг на изпълнението и отчетност на всички стратегически документи на централно ниво.

 • Бенефициент по програмата e Националният статистически институт;
 • Общият бюджет на проекта е 1,7 млн. лв., от които 1,4 млн. лв. с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 0,2 млн. лв. с източник на финансиране от държавния бюджет.

Актуализирана информация относно отделните програми за финансиране по Компонент 10 от НПВУ може да намерите тук в секция „Актуални европейски програми“.