Цел: Реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлените системи на предприятието.

Безвъзмездна финансова помощ: 100 % от разходите по проекта

Размер на гранта на проект: от 150 000 евро до 200 000 евро

Допустими кандидати: Предприятия от всички сектори, без значение от категорията им.

Допустими разходи: Закупуване на машини/съоръжения/оборудване; СМР и демонтаж за въвеждане в експлоатация на оборудването; Разходи за персонал; Придобиване на софтуер, необходим за изпълнение на мерките; Режийни разходи; Разходи за командировки на кандидата и партньора; Други: превод, одит, разходи за информираност и публичност, обмен на опит и др.;

Краен срок за кандидатстване21.10.2022 г.