Услуги за
бизнеса

 • Идентифицираме оптималната схема за безвъзмездно финансиране, както и възможности за кредитиране / рисково / дялово финансиране спрямо нуждите на клиента.
 • Извършваме управлението на вече одобрения за финансиране проект с оглед неговото ефикасно и законосъобразно изпълнение, съобразно правилата на финансиращата програма.
 • Разработваме проектни предложения за получаване на безвъзмездна финансова помощ.
 • Предоставяме консултантска помощ при подготовка и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители; изготвяме необходимите междинни и окончателни отчети по проекта, ангажираме се с цялостно съдействие в процеса на изпълнение на проекта.

 

Услуги за
публичния сектор

 • Изготвяме анализи и проучвания във връзка с подготовката на проект за безвъзмездно финансиране (прединвестиционни проучвания, анализ разходи-ползи и други).
 • Попълваме формуляра за кандидатстване и други, необходими съпътстващи документи.
 • Анализираме и консултираме за възможностите за осигуряване на съфинансиране.
 • Оказваме консултантска помощ при подготовка на тръжните документи за избор на подизпълнители и доставчици по проектите спрямо приложимата нормативната уредба и изискванията на съответната програма.

 

Управленско консултиране

 • Предоставяме консултации за оптимизиране на структури на администрации на национално, регионално и местно ниво, подобряваме ефективността и ефикасността в дейността им чрез прилагане на функционален анализ
 • Анализираме и оптимизираме работните процеси и комуникационни потоци в организацията.
 • Анализираме потребностите от обучение на екипа в организацията.
 • Разработваме и прилагаме специализирани обучителни програми.
 • Разработваме стратегии за организационно развитие.
 • Разработваме стратегически документи в областта на регионалното развитие.
 • Извършваме оценка на въздействието на политики и регулации.
 • Изготвяме оценка на риска от корупционни практики в публичния сектор.

 

 • Извършваме правен анализ на допустимостта, изследване на свързаността и определяне на категорията на предприятието-кандидат, изследване на получените държавни и минимални помощи.
 • Предоставяме компетентна юридическа експертиза по всички правни аспекти на проектното структуриране и управление.
 • Изготвяме правни становища, консултации и документи относно свързаните с успешната подготовка, изпълнение и отчитане на проекта административни и съдебни процедури (в различни области на правото).
 • Изготвяме документации, договори, споразумения, протоколи, едностранни волеизявления и др. документи в процедури по Закона за обществените поръчки и при избор на изпълнители от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ.
 • Извършваме юридически анализи на нормативната рамка, изготвяме проекти на административни (включително индивидуални, вътрешнослужебни, нормативни) актове, разработваме анализи на релевантността, като част от функционални анализи, на различни административни структури.