"Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти"

Основна цел на проекта

Предоставяне консултантски услуги за разработване на проектно предложение „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.