"Проектното предложение „Компетентни административни съдии - гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване"

Основна цел на договора

Разработване на проектно предложение и бюджет и идентифициране на проблеми и мерки за тяхното решаване, които ще залегнат в проектното предложение.