„Функционален анализ на администрацията на (Държавната) комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)" , изпълняван от Световната банка с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Опазване на околната среда" 2007 - 2013 г.

Основната цел на проекта

Извършване на функционален анализ на администрацията на (Държавната) комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)“, който да допринесе за по-добро функциониране на водния регулатор, подобряване и регламентиране на ВиК услугите в България и  гарантиране устойчивост на сектора.