„Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади - изток" /район „Триадица/, „Кръстова вада - изток" /район „Лозенец"/ и „Гърдова глава" /район „Витоша"/ на територията па град София" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с пад 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали"

Основна цел на договора

Изготвяне на пълни финансови анализи и анализ на риска на инвестиционни проекти за две от посочените местности – „Кръстова вада – изток“ /район „Лозенец“/ и „Гърдова глава“ /район „Витоша“/ на територията на град София“ във връзка с изпълнението на проект  „Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток“ /район „Триадица/, „Кръстова вада – изток“ /район „Лозенец“/ и „Гърдова глава“ /район „Витоша“/ на територията па град София“.