Повишаване на адаптивността и производителността на заетите лица в "Софарма" АД

Основна цел на договора

Разработка на проектно предложение, подготовка на проектна документация и всички етапи, съпътстващи подаването на проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 2“