BG161PO003-2.1.11-0188 "Технологична модернизация в Сиела Софт Енд Пъблишинг АД"

Основна цел на договора

Разработване на проектно предложение за финансиране по BG161РО003-2.1.11 Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Консултиране на проектната идея, с оглед допустимост на кандидата и инвестиционното намерение за безвъзмездна финансова помощ, структуриране на проектното предложение, разработване на формуляр за кандидатстване и необходимите приложение от проектната документация, разработване бюджет на проекта.